.
-

Huisregels

Het is verboden om:

 • In het pand te roken.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Discriminerende opmerkingen te maken.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • Glaswerk mee naar buiten te nemen (mag wel mee naar ons rookhok)
 • Drugs te gebruiken en/of te verhandelen.
 • Meegebrachte drink- of etenswaren te nuttigen.
 • Zich als bezoeker achter de bar, kassa, privé-ruimtes of draaitafels te bevinden.
 • Het is niet toegestaan om huisdieren mee naar binnen te nemen.

De toegang kan geweigerd worden als je:

 • Aangeschoten of dronken bent.
 • De toegang eerder is ontzegd.
 • Niet meewerkt aan controles op wapens of drugs.
 • Onder invloed van drugs bent.
 • Weigert je legitimatie te laten zien als daar om gevraagd word.

 

Het jongerencentrum:

 • Is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van uw eigendommen.
 • Verstrekt geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Verstrekt geen sterke drank aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Verplicht je medewerking te verlenen bij controles op wapen- en / of drugsbezit.
 • Vraagt je gevonden voorwerpen in te leveren bij de bar.

Bij niet naleving van onze huisregels:

 • Word je uit het pand verwijderd en kan je (eventueel) de toegang tot het jongerencentrum ontzegd worden.
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

Alle aanwijzingen van medewerkers van het jongerencentrum, die verband houden met bovenstaande huisregels, moeten direct opgevolgd worden. 

Klachten kunnen gemeld worden bij de voorzitter.